ระบบรองรับมาตรฐาน ISO
News

By Jeje - 30/06/2020

INAS ISO Document Management
 Document Management / Document Control คือระบบคอมพิวเตอร์ หรือ กลุ่มของโปรแกรมภาษาทางคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการติดตามและเก็บบันทึกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ รูปภาพประกอบเอกสาร ระบบการจัดการเนื้อหา ซึ่งมักจะถูกมองว่าเป็นองค์ประกอบของระบบการจัดงานภายในองค์กร หน้าที่  ควบคุมเอกสารที่จัดทำขึ้นทั้งหมดแล้วนำไปประกาศใช้ ไม่ว่าจะเป็น คู่มือ, ขั้นตอน, นโยบาย และ ประกาศต่างๆ สร้างและตรวจสอบ รีวิวเอกสาร ส่งอนุมัติและประกาศใช้

INAS ISO Management
 Management Review การทบทวนขีดความสามารถของกระบวนการ ในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน ว่ายังคงมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยหลักการคือ พิจารณา Input (ข้อมูลการทบทวน) Process (หัวข้อการทบทวน) Output (ผลของการทบทวน/วิธี/แนวทางแก้ไข) ซึ่งรอบของการจัดทำ Management Review นั้นอาจเป็นทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี หน้าที่ การทบทวนขีดความสามารถ และกระบวนการขององค์กรว่ายังสามารถไปถึงเป้าหมายได้หรือไม่

INAS ISO Audit Management
 เป็นการตรวจสอบการบริหารงานด้านต่าง ๆ ขององค์กร ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล เกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส หน้าที่ ตรวจสอบโครงการแผนก(Audit)และเปิดใบแจ้งข้อผิดพลาดไม่สอดคล้องกับมาตรฐานแก้ไข(CAR)หรือส่วนที่ควรจะป้องกันเพิ่ม(PAR)เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการนำไปแก้ไข

ISOM

รองรับบนมือถือ


ISOPC
รองรับบน PC

Jeje

เป็นผู้ที่มีความสนใจในเทคโนโลยีไอที และ Opensource เช่น Linux OS, CentOS, Zimbra, Zental

Twitter  Facebook  Line  Google+  Stumbleupon  
expand_less