คู่มือการทำ Self-Sign Certificate สำหรับ Domino

คู่มือการทำ Self-Sign Certificate สำหรับ Domino

Tags Manual 

Download
Handbook_self signed certificate.pdf

No photo has been attached.

คู่มือนี้จะบอกวิธีขั้นตอนในการสร้าง Self-Sign Certificate เพื่อให้สามารถเข้ารหัสการ รหัสข้อมูลที่รับส่งระหว่าง Web Browser กับ Web Server โดยการใช้ใบรับรอง (Certificate) มาใช้ในการเข้ารหัสครับ วิธีการให้ได้มาซึ่ง Certificate นั้น สามารถทำได้สองวิธี คือสร้างขึ้นมาเอง (Self-Signed Certificates) และขออนุมัติจาก CA (Certificate Authority) เช่น Geotrust เป็นต้น

expand_less