EWS

EWS

Tags INASSOFT 

add_shopping_cart  Buy now

No photo has been attached.

INASSOFT e-Workflow System (EWS) เป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อรองรรับการจัดการกับเอกสารธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร พร้อมทั้งตอบสนองถึงความต้องการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนและควบคุมการทำงาน (Process) ของ Flow ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เพื่อให้เข้ากับกระบวนการ หรือขั้นตอนการทำงานตามความเหมาะสมขององค์กร และยังมีคุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ อีกมากมายที่เราพัฒนามาจากประสบการณ์ในการใช้งานของผู้ใช้ และออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว เราสามารถนำระบบ Workflow ไปประยุกต์ใช้กับระบบงานอื่น ๆ อาทิเช่น ระบบอนุมัติใบลา, ระบบอนุมัติใบเบิกค่าเดินทาง, ระบบการอนุมัติบัตรเครดิต, ระบบอนุมัติสินเชื่อ, ระบบการสั่งซื้อสินค้า, ระบบ ISO และระบบอื่น ๆ อีกมากมายได้ ประโยชน์ที่ได้รับทางธุรกิจ 1. ช่วยในการลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดการงานต่าง ๆ ในองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน และช่วยให้พนักงานภายในองค์กรทำงานได้มากขึ้นและรวดเร็ว 2. ช่วยปรับปรุงกระบวนการโครงสร้างภายในธุรกิจให้มีความทันสมัยด้วยระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลและปรับใช้ภายในองค์กรได้ง่าย 3. ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานมีความถูกต้องมากขึ้น และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในงานธุรกิจ 4. ช่วยสนับสนุนให้เพื่อนร่วมงานสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันและในเวลาที่แตกต่างกันด้วย ด้วยระบบการทำงานของ Workflow ผ่านเครือข่ายภายในองค์กร 5. ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเก็บบันทึกขั้นตอนการทำงาน เพื่อเตรียม Framework ที่ดีที่สุด และนำเสนอให้กับบุคลากรได้ศึกษาและพัฒนาต่อได้

Twitter  Facebook  Line  Google+  Stumbleupon  
expand_less