Application Maintenance Services

Application Maintenance Services

add_shopping_cart  Buy now

No photo has been attached.

บริการดูแลรักษาแอปพลิเคชันโลตัสโน๊ตส์ (Lotus Notes Maintainace Application๗ เป็นบริการให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถามและแนะนำการใช้งานระบบ รวมไปถึงการบำรุงรักษาระบบให้สามารถทำงานได้ปกติ โดยเรารับปรับแต่งแก้ไขแอปพลิเคชันบน Lotus Notes ให้รองรับทั้งที่เป็นผ่าน Notes Client (Window Mode) และ Web Browser (Web Mode) รวมไปถึงการทำงานผ่านทาง Mobile Browser (Mobile Mode) ที่เป็นลักษณะ Responsive Web เพื่อให้สามารถทำงานได้ในทุกอุปกรณ์ในปัจจุบัน

Twitter  Facebook  Line  Google+  Stumbleupon  
expand_less