คู่มือการใช้งานระบบตารางปฏิทินนัดหมาย IBM iNotes

คู่มือการใช้งานระบบตารางปฏิทินนัดหมาย IBM iNotes

Tags Manual 

Download
Handbook_การใช้งานระบบตารางปฏิทินนัดหมาย_IBM_iNotes_9.0.1.pdf

No photo has been attached.

คู่มือฉบับนี้จะเป็นการใช้ระบบตารางปฏิทิน (Calendar) การนัดหมาย, การเชิญประชุม, การบันทึกวันหยุดเก็บเข้าตารางนัดหมาย เป็นต้น

expand_less